นายสุริยันต์ อภิรักษ์สัตยากุล รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ให้เกียรติร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการศูนย์สารสนเทศข้อมูลเชื้อเพลิงธรรมชาติ ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมระยองชาเล่ต์ จ.ระยอง

ศูนย์สารสนเทศข้อมูลเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการศูนย์สารสนเทศข้อมูลเชื้อเพลิงธรรมชาติ ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมระยองชาเล่ต์ จ.ระยอง โดยมีนายสุริยันต์ อภิรักษ์สัตยากุล รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในการสัมมนาครั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าว ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการระดมสมองร่วมกับบุคลากรทุกกลุ่มงานและผู้แทนจากสำนัก/กองต่างๆ เข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานระหว่างกัน Continue Reading นายสุริยันต์ อภิรักษ์สัตยากุล รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ให้เกียรติร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการศูนย์สารสนเทศข้อมูลเชื้อเพลิงธรรมชาติ ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมระยองชาเล่ต์ จ.ระยอง

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจัดรับฟังความคิดเห็น โครงการปะการัง สร้างอาชีพ ระยะที่ 2

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดรับฟังความคิดเห็นการดำเนินโครงการปะการัง สร้างอาชีพ ระยะที่ 2 สนับสนุนโดยมูลนิธิกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียม ณ ที่ทำการประมงพื้นบ้านบ่อแดง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยมีนางอุษา ประจันตบริบาล ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานเปิดโครงการ Continue Reading กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจัดรับฟังความคิดเห็น โครงการปะการัง สร้างอาชีพ ระยะที่ 2

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาองค์กรสำหรับข้าราชการรุ่นใหม่ ในหลักสูตรทีมงานพลังงานร่วม (The Synergistic Teamwork) ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมโนโวเทลระยอง ริมแพ รีสอร์ท

รมเชื้อเพลิงธรรมชาติจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาองค์กรสำหรับข้าราชการรุ่นใหม่ ในหลักสูตรทีมงานพลังงานร่วม (The Synergistic Teamwork) ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมโนโวเทลระยอง ริมแพ รีสอร์ท โดยมีนางบุญบันดาล ยุวนะศิริ รองอธิบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการดังกล่าว ได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อให้มีทักษะในการนำองค์กร และการสร้างวัฒนธรรมในการทำงานร่วมกันเป็นทีม Continue Reading กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาองค์กรสำหรับข้าราชการรุ่นใหม่ ในหลักสูตรทีมงานพลังงานร่วม (The Synergistic Teamwork) ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมโนโวเทลระยอง ริมแพ รีสอร์ท

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดโครงการบริหารจัดการ ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม SHE Award ประจำปี 2559 เป็นปีที่ 2 พร้อมเตรียมประกาศผลผู้ได้รางวัล กันยายน 2559

นางบุญบันดาล ยุวนะศิริ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า กรมฯจัดโครงการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม สำหรับสถานประกอบกิจการปิโตรเลียมดีเด่น (SHE Award) ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมมาตรการ ด้านความปลอดภัย การป้องกันและบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการประกอบกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม Continue Reading กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดโครงการบริหารจัดการ ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม SHE Award ประจำปี 2559 เป็นปีที่ 2 พร้อมเตรียมประกาศผลผู้ได้รางวัล กันยายน 2559