คำถามที่พบบ่อยๆ

1. ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) เป็นปิโตรเลียมที่อยู่ในรูปของก๊าซที่สภาพแวดล้อมบรรยากาศ ก๊าซธรรมชาติ ประกอบด้วยสารไฮโดรคาร์บอนเป็นส่วนใหญ่ และกว่าร้อยละ 70 เป็นก๊าซมีเทน (Methane :CH4)
2. ก๊าซธรรมชาติเหลวหรือคอนเดนเสท (Condensate) ประกอบด้วยสารไฮโดรคาร์บอนในกลุ่มเดียวกับก๊าซธรรมชาติ แต่มีลักษณะเป็นของเหลวในสภาพบรรยากาศ เพราะว่าปริมาณคาร์บอนอะตอมในโครงสร้างโมเลกุลมากกว่าก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลวที่อยู่ในแหล่งกักเก็บตามธรรมชาติจะมีสถานะเป็นก๊าซ แต่เมื่อขึ้นมาอยู่ในสภาพบรรยากาศจะกลายเป็นของเหลว จึงเรียกก๊าซธรรมชาติเหลว
3. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas : LPG) ประกอบด้วยก๊าซโพรเพน (C3HS) และก๊าซบิวเทน (C4H10) ที่ถูกทำให้เป็นของเหลวโดยการเพิ่มความกดดัน ใช้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือน รถยนต์ และโรงงานอุตสาหกรรม
4. ก๊าซมีเทนในชั้นถ่านหิน (Coal Bed Methane) มีส่วนประกอบและนำมาใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกับก๊าซมีเทนในก๊าซธรรมชาติ แต่ต่างกันที่พบอยู่ในชั้นถ่านหิน ก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจะสะสมตัวใน 3 ลักษณะ ละลายอยู่ในชั้นน้ำ และแทรกซึมอยู่ในรอยแตกในชั้นถ่านหิน การนำก๊าซมีเทนมาใช้ประโยชน์จะต้องสูบน้ำออกจากหลุมผลิตให้ความกดดันในหลุมผลิตลดลงมากที่สุด เพื่อให้ก๊าซมีเทนซึ่งมีความดันต่ำไหลออกมาได้ โครงการสำรวจหาก๊าซมีเทนในชั้นถ่านหินบริเวณแอ่งแม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง และบริเวณแอ่งแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก เป็นโครงการของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และแอ่งเคียนซา อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ดำเนินการโดยบริษัท เอสวีเอสฯ ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียม แปลง L71/43 ความคืบหน้าผลสำรวจยังไม่พบก๊าซมีเทนในปริมาณที่น่าสนใจ
5. LCNG เป็นการนำ LNG ไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ เนื่องจาก LNG ที่ถูกขนส่งมาเก็บรักษาไว้เป็นของเหลวมีอุณหภูมิ ลบ 161 องศาเซลเซียส เมื่อจะนำไปเติมในรถยนต์ต้องทำให้อยู่ในรูปของก๊าซ โดยผ่านในท่อ ณ อุณหภูมิห้อง และเมื่อจะเติมในถังก๊าซรถยนต์ให้ได้ปริมาณมากต้องอัดที่ความดันประมาณ 200 บาร์
6. LNG (Liquefied Natural gas) เป็นก๊าซธรรมชาติที่ถูกทำให้อยู่ในรูปของเหลวเพื่อประโยชน์ในการขนส่งไปใช้ในที่ไกล ๆ จากแหล่งผลิต ซึ่งการขนส่งทางท่อไม่คุ้มในเชิงเศรษฐศาสตร์ โดยมีกระบวนการเปลี่ยนสถานะก๊าซธรรมชาติให้เป็นของเหลวที่อุณหภูมิ ลบ 160 องศาเซลเซียส ซึ่งปริมาตรจะลดลง 600 เท่า และขนส่งโดยเรือชนิดพิเศษมาที่สถานีรับปลายทาง ที่จะมีกระบวนการทำให้ LNG กลับกลายเป็นก๊าซธรรมชาติ ก่อนส่งเข้าท่อแจกจ่ายไปใช้ต่อไป
7. CNG (Compressed Natural Gas) เป็นการนำก๊าซธรรมชาติมาอัดก่อนเติมลงถังก๊าซรถยนต์เพื่อให้ได้ปริมาณมาก โดยปกติ จะใช้ความดันประมาณ 200 บาร์
8. น้ำมันก๊าซโซฮอล์ เป็นน้ำมันผสมระหว่างเบนซินกับเอทานอลบริสุทธิ์ ร้อยละ 99.5 ในสัดส่วน 90 : 10 จึงมีคุณสมบัติทั่วไปคล้ายน้ำมันเบนซิน มีค่าออกเทน 95 สามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์เบนซินระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด เอทานอลผลิตได้จากพืชชนิดต่าง ๆ เช่น น้ำมันสำปะหลังสด น้ำอ้อย และกากอ้อย คิดในปริมาณชนิดละ 1 ตัน จะผลิตเอทานอลได้ประมาณ 180, 70 และ 260 ลิตร ตามลำดับ
9. น้ำมันไบโอดีเซล เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำน้ำมันพืชชนิดต่าง ๆ หรือน้ำมันสัตว์ (น้ำมันใหม่ หรือน้ำมันที่ใช้แล้ว) ไปผ่านกระบวนการทางเคมีโดยการเติมแอลกอฮอล์และตัวเร่งปฏิกิริยาภายใต้สภาวะที่มีอุณหภูมิเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีของน้ำมันให้เป็น Oranic Acid Ester ซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำมันดีเซล จึงเรียกชื่อว่า ไบโอดีเซล สำหรับน้ำมันปาล์มหรือน้ำมันมะพร้าวที่ไม่ผ่านกระบวนการทางเคมีดังกล่าวข้างต้น แต่นำมาใช้โดยตรง หรือผสมกับน้ำมันดีเซล ไม่ถือว่าเป็นน้ำมันไบโอดีเซล
ตอบ ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 21-22 เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร 0 2794 3060 โทรสาร 0 2794 3058
ตอบ หากในประเทศไม่มีผู้รับซื้อ ก็สามารถส่งออกได้ ตลาดที่สำคัญได้แก่ จีน เกาหลี อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย
ตอบ การผลิตในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ (ผลิตได้เพียงประมาณ ร้อยละ 47 ของต้องการใช้
ตอบ ผลิตได้วันละประมาณ 500,000 บาเรล(เทียบเท่าน้ำมันดิบ) หรือ ประมาณ 47%ของการต้องการใช้ในประเทศ
ประมาณ 1,000 บีทียู
ตอบ โดยตรงได้แก่ มีแหล่งเชื้อเพลิงในประเทศไว้ใช้ประโยชน์ในด้านพลังงาน รัฐมีรายได้จากค่าภาคหลวงปิโตรเลียม (เฉลี่ยประมาณ ร้อยละ 12.5 ของมูลค่าปิโตรเลียม)และภาษีเงินได้ปิโตรเลียม(ร้อยละ50 ของผลกำไรของผู้ประกอบการผลิตปิโตรเลียม)
เริ่มจากการสำรวจโครงสร้างทางธรณีวิทยา(โครงสร้างชั้นหิน) ขนาดใหญ่ โดยภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศ หากพบโครงสร้างที่น่าสนใจ จึงทำการสำรวจในรายละเอียดต่อไปโดยวิธีการทางธรณีฟิสิกส์และธรณีวิทยา และหากพบบริเวณที่น่าจะเป็นแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม จึงกำหนดตำแหน่งเพื่อเจาะสำรวจหาชนิด คุณภาพ และวัดปริมาณสำรองต่อไป
ตอบ คือก๊าซธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas, CNG) เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีก๊าซมีเทนเป็นส่วนใหญ่ นำมาอัดด้วยความดันสูง (แต่ก็ยังเป็นก๊าซอยู่) บรรจุในถังเพื่อความสะดวกในการขนส่งและใช้เป็นเชื้อเพลิงใน ยานพาหนะแทนน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินและดีเซล
ตอบ ก๊าซธรรมชาติเหลวเมื่ออยู่ในแหล่งกักเก็บใต้ผิวโลก ซึ่งมีความร้อนและความกดดันสูง จะมีสภาพเป็นก๊าซ และจะกลายสภาพเป็นของเหลวเมื่อขึ้นมาอยู่บนพื้นผิวโลก ส่วนน้ำมันดิบมีสภาพเป็นของเหลวตั้งแต่เมื่ออยู่ในแหล่งกักเก็บใต้ผิวโลก
ตอบ ก๊าซธรรมชาติที่เมื่ออยู่ในแหล่งกักเก็บใต้ผิวโลก ซึ่งมีความร้อนและความกดดันสูง จะมีสภาพเป็นก๊าซ และจะกลายสภาพเป็นของเหลวเมื่อขึ้นมาอยู่บนพื้นผิวโลก
ณ สิ้นปี 2553 มีปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วดังนี้ก๊าซธรรมชาติ 10,588 ล้านลูกบาศก์ฟุต
ก๊าซธรรมชาติเหลว 245 ล้านบาเรล
น้ำมันดิบ 179 ล้านบาเรลยังคงมีการสำรวจอยู่อย่างต่อเนื่อง
ตอบ ปิโตรเลียม คือ สารไฮโดรคาร์บอนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยอาจมีธาตุอโลหะอื่นปะปนอยู่ด้วย เช่น กำมะถัน ไนโตรเจน ออกซิเจน เป็นต้น 
ปิโตรเลียม แบ่งเป็น 2 สถานะ คือ
– ของเหลว (น้ำมันดิบ) และ
– ก๊าซ (ก๊าซธรรมชาติ และคอนเดนเสท : ก๊าซธรรมชาติเหลว)
แหล่งที่สำรวจพบแล้วบนบกมีอยู่บริเวณภาคกลางในเขตจังหวัดสุโขทัย กำแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครปฐม สุพรรณบุรี ภาคตะวันอกเฉียงเหนือ ในเขตจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และในบริเวณอ่าวไทย