ยุทธศาตร์และภารกิจ

ดาวน์โหลดไฟล์แผนยุทธศาสตร์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติปี 2554-2558 ในปีงบประมาณ 2553 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2554 – 2558 ซึ่งประกอบด้วยวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และตัวชี้วัด ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การดำเนินงานของกระทรวงพลังงาน ในด้านการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน และการส่งเสริมการพัฒนา ผลิต และใช้พลังงานควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินงานการปฏิบัติราชการของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สามารถสอดรับและเป็นไปในทิศทางเดียวกับกระทรวง

ยุทธศาสตร์ของ ชธ.

1. สร้างและรักษาความมั่นคงในการจัดหาเชื้อเพลิงธรรมชาติ จากแหล่งภายในประเทศและต่างประเทศ กลยุทธ์
 • เพิ่มการประเมินศักยภาพปิโตรเลียม เพื่อให้มีข้อมูลพื้นที่ที่มีศักยภาพเพียงพอ อันจะเพิ่มความเข้าใจและโอกาสการสำรวจให้ประสบผลสำเร็จมากขึ้น
 • เร่งรัดให้มีการออกสัมปทานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสในการพบแหล่งปิโตรเลียมใหม่ โดยจัดตั้งและพัฒนาทีมให้คำปรึกษา เพื่อให้ข้อมูลผู้ประกอบกิจการ
 • เร่งรัดการสำรวจในพื้นที่สงวน เพื่อเพิ่มโอกาสในการพบปริมาณสำรอง
 • ส่งเสริมผู้ประกอบการในการผลิตปิโตรเลียมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งเน้นการเพิ่ม Recovery Factor และ Well Optimization
 • จัดเตรียมความพร้อม เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมการสำรวจและผลิตอย่างต่อเนื่องในแปลงที่สิ้นสุดระยะเวลาผลิต
 • ศึกษา กำหนดแนวทางเพื่อให้สามารถสำรวจและผลิตในพื้นที่พัฒนาร่วมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาพื้นที่ไหล่ทวีปทับซ้อนกับประเทศ เพื่อนบ้านตามนโยบายของกระทรวงพลังงานและกระทรวงการต่างประเทศ
 • สนับสนุนความร่วมมือกับ ASCOPE ในการพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงท่อส่งก๊าซตามโครงการเชื่อมโยงท่อก๊าซระหว่างประเทศในภูมิภาค (Trans-ASEAN Pipeline Gas Network)
2. ส่งเสริมมาตรการด้านความปลอดภัย การป้องกันและบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการประกอบกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม กลยุทธ์
 • ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติที่ช่วยยกระดับด้านการป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมให้นำงานศึกษา วิจัยที่มีประสิทธิผล มาขยายผลอย่างต่อเนื่อง
 • กระตุ้นและเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมใน การสำรวจและผลิตฯ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจกรรมเชิงป้องกัน
3. มุ่งสู่การเป็นองค์การสมรรถนะสูง เพื่อยกระดับด้านมาตรฐาน คุณภาพ และประสิทธิภาพการกำกับกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม กลยุทธ์
 • เพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานและการให้บริการ โดยทบทวน/ปรับปรุงมาตรฐานกระบวนงานของกรมฯ อย่างเป็นระบบ พร้อมพัฒนาระบบและดำเนินการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
 • ยกระดับฐานข้อมูลของกรมฯ สู่การเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของประเทศ เพื่อสื่อสารกับผู้รับสัมปทานโดยอาศัยข้อมูลจริง
 • พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
 • ทบทวนภารกิจ โครงสร้าง อัตรากำลังให้มีความเหมาะสม พร้อมเร่งรัดสรรหาบุคลากร ที่มีศักยภาพเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งที่จำเป็น ควบคู่กับการสร้างให้บุคลากรยอมรับการหมุนเวียน (Rotate) ตำแหน่งงาน เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหาร
4. เสริมสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน กลยุทธ์
 • จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนและเครือข่าย เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
 • เพิ่มการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 • เสริมศักยภาพบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ และสามารถอธิบายองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้กับบุคคลได้เข้าใจโดยง่าย ตลอดจนพัฒนาทักษะในด้านงานมวลชนสัมพันธ์
 • เสริมสร้างคุณค่า ความพึงพอใจ ความภาคภูมิใจในการปฏิบัติราชการของบุคลากรภายใน

ภารกิจหลักของ ชธ.

ส่งเสริม สนับสนุน และเร่งรัดการจัดหาพลังงาน โดยการส่งเสริมและเร่งรัดการสำรวจและพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติในประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือด้านการสำรวจและพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่น