วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

วิสัยทัศน์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ บริหารจัดการแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อสร้างและรักษาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน พันธกิจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ส่งเสริมให้มีการสำรวจ พัฒนา และบริหารจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ปิโตรเลียม) แบบบูรณาการ โดยใช้เทคโนโลยีที่สะอาดทันสมัยระดับสากล วัฒนธรรมองค์กร กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ทำงานประสานประโยชน์ มุ่งมั่น เต็มใจ โปร่งใส และรับผิดชอบ