กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมกับ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี และ สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ความเข้าใจด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม แบบเข้มข้น

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมกับ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี และ สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ความเข้าใจด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม แบบเข้มข้น ให้กับแกนนำเครือข่ายปิโตรเลียม ที่คัดเลือกแล้ว จำนวน 41 คน (คัดจาก จำนวน 160 คน ที่อบรมเมื่อวันที่ 8-10 มี.ค. 59) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มแกนนำเครือข่ายปิโตรเลียมสามารถนำข้อมูลความรู้เบื้องต้นที่สำคัญ ไปเผยแพร่บอกต่อกับชุมชน/เพื่ิอนบ้าน โดยมีการจัดทำแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้นำเสนอ และจะมีการเยี่ยมเยียนเพื่อติดตามประเมินผลอีกครั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *