กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดโครงการบริหารจัดการ ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม SHE Award ประจำปี 2559 เป็นปีที่ 2 พร้อมเตรียมประกาศผลผู้ได้รางวัล กันยายน 2559นางบุญบันดาล ยุวนะศิริ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า กรมฯจัดโครงการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม สำหรับสถานประกอบกิจการปิโตรเลียมดีเด่น (SHE Award) ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมมาตรการ ด้านความปลอดภัย การป้องกันและบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการประกอบกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม 
  
โดยได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ตรวจสอบ (Auditor) ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ได้แก่ คุณพรศรี ครอบบัวบาน อดีตผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวัฒน์ ชีวรุ่งโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนาวาเอกนเรศ วงศ์ตระกูล ผู้เชี่ยวชาญประจำกรมข่าวทหารเรือ ซึ่งในปีนี้จะมีการประกาศผลและมีพิธีมอบรางวัลดังกล่าวในช่วงกลางเดือนกันยายน 2559

 ที่มา: http://energynewscenter.com/index.php/activity/detail/37