นายสุริยันต์ อภิรักษ์สัตยากุล รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ให้เกียรติร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการศูนย์สารสนเทศข้อมูลเชื้อเพลิงธรรมชาติ ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมระยองชาเล่ต์ จ.ระยอง

ศูนย์สารสนเทศข้อมูลเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการศูนย์สารสนเทศข้อมูลเชื้อเพลิงธรรมชาติ ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมระยองชาเล่ต์ จ.ระยอง โดยมีนายสุริยันต์ อภิรักษ์สัตยากุล รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในการสัมมนาครั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าว ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการระดมสมองร่วมกับบุคลากรทุกกลุ่มงานและผู้แทนจากสำนัก/กองต่างๆ เข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานระหว่างกัน พร้อมทั้งเดินทางเยี่ยมชมอาคารคลังข้อมูลตัวอย่างหิน และอาคารคลังข้อมูลปิโตรเลียม (ข้อมูลธรณีฟิสิกส์) ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์ในการวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน ยกระดับการให้บริการ มุ่งสู่การปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป