ชื่อและโทรศัพท์ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้รับผิดชอบความรับผิดชอบ/ความเชียวชาญ
คุณอรอนุตตร์ สุทธิ์เสงี่ยมผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศเชื้อเพลิงธรรมชาติ และการบริการเว็บไซต์
ข้อมูลติดต่อ tel 0-2794-3250 email orn-anutt@dmf.go.th
คุณสมบูรณ์ วัชระชัยสุรพลผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลศักยภาพทรัพยากรเชื้อเพลิงธรรมชาติ และข้อมูลวิชาการเชื้อเพลิงธรรมชาติอื่น ๆ
ข้อมูลติดต่อ tel 0-2794-3278 email somboon@dmf.go.th
คุณสิรี นาสกุลผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลปริมาณสำรองทรัพยากรเชื้อเพลิงธรรมชาติ และข้อมูลวิชาการเชื้อเพลิงธรรมชาติอื่น ๆ
ข้อมูลติดต่อ tel 0-2794-3333 email siree@dmf.go.th
คุณอำไพพร เหล่างามผู้เชี่ยวชาญด้านสัมปทานปิโตรเลียม มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสัมปทานปิโตรเลียม และมติคณะกรรมการปิโตรเลียม
ข้อมูลติดต่อ tel 0-2794-3471 email ampaiporn@dmf.go.th
คุณอรอนงค์ นันทเอกพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านสัมปทานปิโตรเลียม มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสัมปทานปิโตรเลียม และมติคณะกรรมการปิโตรเลียม
ข้อมูลติดต่อ tel 0-2794-3485 email onanong@dmf.go.th
คุณวัชราภรณ์ ฤทธิพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเข้าวัสดุ และอุปกรณ์ เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการประกอบกิจการปิโตรเลียม ตามมาตรา 69 และ 70 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514
ข้อมูลติดต่อ tel 0-2794-3513 email vatcharaporn@dmf.go.th
คุณศุภมาศ เล้าสกุลผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลค่าภาคหลวงปิโตรเลียมและจัดเก็บรายได้
ข้อมูลติดต่อ tel 0-2794-3499 email suppamas@dmf.go.th
คุณภูมี ศรีสุวรรณผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการผลิตปิโตรเลียม
ข้อมูลติดต่อ tel 0-2794-3359 email phumee@dmf.go.th
คุณศุภวิชญ์ ใจงามผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการผลิตปิโตรเลียมในทะเล
ข้อมูลติดต่อ tel 0-2794-3373 email suppawich@dmf.go.th
คุณปรศักดิ์ งามสมภาคผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการผลิตปิโตรเลียมบนบก
ข้อมูลติดต่อ tel 0-2794-3388 email porrasak@dmf.go.th
คุณวรากร พรหโมบลผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ
ข้อมูลติดต่อ tel 0-2794-3429 email warakorn@dmf.go.th
คุณสุรชัย ศิริจิระพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย
ข้อมูลติดต่อ tel 0-2794-3435 email sura_s@dmf.go.th
คุณศุภลักษณ์ พาฬอนุรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
ข้อมูลติดต่อ tel 0-2794-3170 email sparnanu@dmf.go.th